Thông báo thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đợt 1, năm học 2021-2022

Sinh viên thực hiện bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp HK1, NH 2021 - 2022 vào ngày 14 & 18.02.2022 qua Microsoft Teams.
Share

– Thời gian bảo vệ khóa luận tốt nghiệp: 14 & 18/02/2022.

– Hình thức báo cáo: Online qua Microsoft Teams.

– Mã Teams code: z8s23g0

Lưu ý:

  • Mỗi đề tài bảo vệ sẽ diễn ra trong 30 phút trong đó mỗi nhóm có 20 phút trình bày và demo (file báo cáo tối đa 15 slide), 10 phút Hội đồng đặt câu hỏi; nếu quá thời gian Hội đồng sẽ yêu cầu ngưng.
  • Sinh viên phải vào teams trước thời gian bảo vệ của nhóm mình 30 phút để chuẩn bị, vào đúng channel được sắp.