01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

Cơ cấu tổ chức

Ban Chủ nhiệm Khoa

TS. Nguyễn Minh Sơn

TRƯỞNG KHOA

Phụ trách công tác chung của khoa, chịu trách nhiệm trong các vấn đề chiến lược, tài chính, đào tạo của Khoa Kỹ thuật Máy tính.

ThS. Phan ĐÌNH DUY

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Phụ trách các công tác Đoàn thể và các hoạt động sinh viên, truyền thông và sự kiện của khoa Kỹ thuật Máy tính.

Hội đồng khoa

TS. Nguyễn Minh Sơn

TS. Nguyễn Minh Sơn

Chủ tịch
PGS.TS. Vũ Đức Lung

PGS.TS. Vũ Đức Lung

Ủy viên
TS. Lâm Đức Khải

TS. Lâm Đức Khải

Ủy viên
ThS. Lê Hoài Nghĩa

ThS. Lê Hoài Nghĩa

Ủy viên
TS. Trịnh Lê Huy

TS. Trịnh Lê Huy

Thư ký

Tổ chức Đoàn thể

ThS. Trần Hoàng Lộc

ThS. Trần Hoàng Lộc

Bí thư Đoàn Khoa / Chủ tịch Công Đoàn
SV. Đỗ Phương Nam

SV. Đỗ Phương Nam

Liên chi Hội Trưởng