Cơ cấu Tổ chức

Khoa Kỹ thuật Máy tính

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

TS. Đoàn Duy

Phó Trưởng Khoa

Phụ trách công tác đào tạo, quan hệ đối ngoại

TS. Nguyễn Minh Sơn

Trưởng Khoa

Phụ trách công tác tổng thể, tài chính, chiến lược và phát triển khoa

ThS. Phan Đình Duy

Phó Trưởng Khoa

Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

TS. Trịnh Lê Huy

Trưởng Bộ môn Thiết kế Vi mạch & Phần cứng

ThS. Lê Hoài Nghĩa

Phụ trách Bộ môn Hệ thống nhúng & Robots

TS. Nguyễn Minh Sơn

Trưởng Khoa

TS. Lâm Đức Khải

Trường Phòng Đào tạo Đại học

PGS. TS. Vũ Đức Lung

Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Sv. Bùi Đăng Huy

Liên chi Hội Trưởng

KS. Nguyễn Thành Nhân

Bí thư Đoàn Khoa

ThS. Phạm Minh Quân

Chủ tịch Công Đoàn Bộ phận