Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp HK2(2021-2022) hệ Chính quy Đại trà

Thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập hệ chính quy đại trà và thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2021-2022 - (Áp dụng cho SV hệ CQĐT đã đăng ký lớp CE501.M21 Và CE502.M21)
Share

Khoa KTMT thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp hệ  Chính quy đại trà HK2(2021-2022) như sau:

A.THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP (nộp 1 bản giấy và 1 bản file)

A.1 Link nộp file báo cáo

Sinh viên nộp báo cáo online qua link: https://forms.gle/2mAGcqACDYaCGXm59

Link kiểm tra: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EurFZYiVF2RKRN7FDHa7Dlk1KciLL9ddzT68hi4bsdY/edit#gid=994831901

A.2. Nộp bản giấy cuốn báo cáo:

Tại Văn phòng Khoa KTMT – E6.2 (nộp trong 2 ngày)

– Một cuốn báo cáo Thực tập doanh nghiệp

-Phiếu đánh giá quá trình thực tập của công ty (SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập (không đóng chung cùng báo báo)

-Phiếu Bảng theo dõi quá trình thực tập của giảng viên hướng dẫn thực tập theo DS mà khoa đã phân công đâù học kỳ (SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập (không đóng chung cùng báo báo)

Thời hạn nộp cuốn báo cáo (cả file  lẫn bàn giấy) trong 2 ngày  : 16/6/2022– 17/6/2022

Lưu ý:

 Những trường hợp SV nộp trễ hạn hoặc nộp thiếu giấy tờ/ phiếu đánh giá sẽ bị xem xét trừ điểm thực tập. 

B. THỜI GIAN HỘI ĐỒNG CHẤM TTDN CQĐT

Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tiếp tại hội đồng.

Thời gian bắt đầu Hội đồng: Sáng từ 8h00, thứ 6 ngày 24/6/2022.

Địa điểm: Phòng E6.3, E6.1

Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài: 10 phút/ đề tài

Thứ tự và DS báo cáo sẽ được công bố ngay tại tin bài này sau khi SV nộp đủ báo cáo.