Thông báo kế hoạch thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 (2023-2024) hệ chính quy đại trà và chất lượng cao

Thông báo Kế hoạch & các mốc thời gian cụ thể để SV khoa KTMT thực hiện học phần Thực tập doanh nghiệp HK 2 (2023-2024)
Share
  • Quy trình  Biểu mẫu Thực tập

Xem chi tiết tại: https://fce.uit.edu.vn/bieu-mau/

  • Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập

Sv xem tại link:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/17rlPdmRUmvyOiUvF8Qj8a8S1PcrHTJa0/edit#gid=50383326

Kế hoạch Chi tiết

Các mốc thời gian cho môn học thực tập doanh nghiệp (TTDN) dự kiến như bảng sau:

STTNội dung công việcMốc thời gianGhi chú
 1Khoa chuẩn bị giấy giới thiệu Thực tập và Phiếu thu thập thông tin nơi sinh viên thực tập, Mẫu nhận xét, đánh giá của doanh nghiệp chuyển cho Giảng viên hướng dẫn (GVHD) phát cho SV19/02/2024 – 21/02/2024Xem DS GV hướng dẫn TTDN tại link kèm theo.
 2 GVHD tới Văn phòng Khoa nhận các giấy tại mục STT  122/02/2023– 28/02/2024 
 3SV liên hệ với GVHD để lấy các hồ sơ giấy tờ khoa đã chuẩn bịTheo thông báo từ giảng viên hướng dẫnGVHD sẽ thông báo qua email thời gian gặp SV cụ thể, SV chú ý kiểm tra email trường thường xuyên
 4SV nộp lại Phiếu thu thập thông tin nơi sinh viên thực tập đưa lại cho GVHDTheo thông báo từ GVHD 
 5Thời gian thực tậpTừ khi SV đăng ký học phần HK2 – đến ngày 15/6/2024 
 6Nộp báo cáo thực tập20/6/2024 – 21/6/2024 
 7Hội đồng chấm thực tậpTrong khoảng thời gian từ sau khi SV nộp BCTT – 06/7/2024Khoa sẽ thông báo cụ thể trên web Khoa KTMT sau khi SV nộp báo cáo thực tập