Về việc nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN đợt 2, năm học 2022-2023

Sinh viên nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN đợt 2, năm học 2022-2023 (nếu có) từ ngày 16/05/2023 – 18/05/2023
Share

Sinh viên nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN đợt 2, năm học 2022-2023 (nếu có) từ ngày 16/05/2023 – 18/05/2023. Bản giấy nộp tại phòng E6.2, bản file word gửi đến email nuntn@uit.edu.vn.