THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP LẠI ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KLTN SAU BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG

Sinh viên nộp lại đề cương chi tiết KLTN HK2, 2022 - 2023 bản sau báo cáo đề cương đến hết ngày 18/03/2023
Share

Sinh viên nộp lại đề cương chi tiết khóa luận tốt nghiệp đã chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của hội đồng báo cáo đề cương đến hết ngày 18/03/2023 (bản scan có đầy đủ chữ ký).

Link nộp

Link kiểm tra

Lưu ý: Các file đề cương KLTN phải có đầy đủ chữ ký của giảng viên hướng dẫn, sinh viên và thông tin về ngày tháng năm.