Thông báo về kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2023-2024

Kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2023-2024
Share

Sinh viên xem chi tiết thông báo về kế hoạch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2023-2024 ở file đính kèm.

Địa điểm nộp báo cáo KLTN: Phòng E6.2

Hình thức báo cáo KLTN: Báo cáo trực tiếp

Các mốc thời gian cần chú ý như sau:

– Thời gian nộp KLTN (mỗi quyển báo cáo kèm theo 1 báo cáo tóm tắt):

+ Nộp báo cáo phản biện (1 quyển): 29/12/2023.

+ Nộp báo cáo sau phản biện (3 quyển và file mềm báo cáo): 18/01/2024.

– Thời gian phản biện KLTN: 02/01/2024 – 06/01/2024.

– Thời gian bảo vệ KLTN: 23/01/2024 – 26/01/2024.