Thông báo nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp hk2(2022-2023) hệ chính quy đại trà

Thông báo thời gian nộp báo cáo thực tập , Hệ Chính quy Đại trà, lớp CE502.N21 và thời gian hội đồng chấm thực tập doanh nghiệp HK2 năm học 2022-2023
Share

Khoa KTMT thông báo về việc nộp báo cáo và thời gian chấm thực tập doanh nghiệp hệ  Chính quy đại trà HK2(2022-2023) (lớp CE502.N21) như sau:

A.THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP (nộp 1 bản giấy và 1 bản file)

A1. Link nộp file báo cáo:

Sinh viên nộp báo cáo online qua link:  https://forms.gle/5Bk31adyQfcGqkSu6

Link kiểm tra:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z1Dh9d1JxL5Kq7GpwqPQLBGDYCOJIftirEqHmJ_SsIY/edit?resourcekey#gid=949417083

Thời hạn nộp file: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/6/2023

A2. Nộp bản giấy cuốn báo cáo:

Nộp Tại Văn phòng Khoa KTMT – E6.2 (nộp trong 2 ngày) 29/6/2023 và 30/6/2023 (thứ 5 và thứ 6), bao gồm:

– Một cuốn báo cáo Thực tập doanh nghiệp

– Phiếu đánh giá quá trình thực tập của công ty (SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập (không đóng chung cùng báo báo)

– Phiếu Bảng theo dõi quá trình thực tập của giảng viên hướng dẫn thực tập theo DS mà khoa đã phân công đâù học kỳ (SV kẹp nhận xét này sau trang bìa báo cáo thực tập (không đóng chung cùng báo báo)

Thời hạn nộp cuốn báo cáo (bản giấy) trong 2 ngày : 29/6/2023 và 30/6/2023 (thứ 5 và thứ 6)

B. THỜI GIAN HỘI ĐỒNG CHẤM TTDN HỆ CQĐT

Hình thức báo cáo: Báo cáo trực tiếp tại hội đồng.

Thời gian bắt đầu Hội đồng dự kiến: Sáng từ 8h00, thứ 3 ngày 11/7/2023

Địa điểm: Phòng E6.3, E6.1/E6.8

Thời gian báo cáo tối đa+demo(nếu có)/1 đề tài: 10 phút/ đề tài

Thứ tự và DS báo cáo sẽ được công bố ngay tại tin bài này sau khi SV nộp đủ báo cáo