Kế hoạch Xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

Các mốc thời gian Xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023
Share
STTNgàyNội dung công việc
121/03/2023Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí.
224/03/2023Phòng ĐTĐH/VPCCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.
327/3-04/04/2023Khoa thông báo nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (điền vào file xử lý học vụ) gửi về P.ĐTĐH/VPCCTĐB.
405/4-07/4/2023P.ĐTĐH/VPCCTĐB kiểm tra danh sách và cho ý kiến vào file XLHV.
610/4-14/4/2023Họp hội đồng XLHV.
717/4/2023Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 1 NH 2022-2023.