Kế hoạch Xử lý học vụ học kỳ 2&3 năm học 2022-2023

Các mốc thời gian Xử lý học vụ học kỳ 2&3 năm học 2022-2023
Share

Phòng ĐTĐH thông báo kế hoạch Xử lýhọcvụhọc kỳ 2 & HK hè năm học 2022-2023 như sau:

STTNgàyNội dung công việc
128/9/2023Phòng ĐTĐH gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ cho P.KHTC kiểm tra học phí.
202/10/2023Phòng ĐTĐH/VPCCTĐB gửi danh sách sinh viên dự kiến xử lý học vụ về Khoa/Bộ môn; đồng thời gửi email đến từng sinh viên.
303/10-11/10/2023Khoa thông báo nhận đơn cứu xét của sinh viên và cho ý kiến vào đơn (điền vào file xử lý học vụ) gửi về P.ĐTĐH/VPCCTĐB.
412/10-15/10/2023P.ĐTĐH/VPCCTĐB kiểm tra danh sách và cho ý kiến vào file XLHV.
616/10-20/10/2023Họp hội đồng XLHV và thông báo nhận đơn cứu xét cho các trường hợp cần bổ sung đơn.
725-26/10/2023Ra Quyết định danh sách sinh viên bị XLHV học kỳ 2&hè NH 2022-2023.