[UIT] Về việc sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition

Trường cho phép sinh viên sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến: IELTS Indicator do British Council hoặc IDP Australia tổ chức và TOEFL iBT Home Edition do ETS tổ chức để: Xét đạt chuẩn quá trình; đạt chuẩn ngoại ngữ xét tốt nghiệp trình độ đại học; miễn các môn học tiếng Anh trong tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội cho sinh viên,.
Share

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-ĐHQG ngày 27/02/2018 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc ban hành Quy chế Chuẩn trình độ ngoại ngữ tại ĐHQG-HCM; Biên bản số 1372/BB-ĐHQG ngày 13/9/2021 của ĐHQG-HCM về giải pháp công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ đại học thích ứng với bối cảnh dịch Covid-19; Biên bản số 1747/BB-ĐHQG ngày 05/11/2021 của ĐHQG-HCM về bài thi ngoại ngữ quốc tế IELTS Indicator và TOEFL iBT Home Edition áp dụng trong thời gian dịch bệnh, giãn cách xã hội và nội dung cuộc họp giữa Ban Giám hiệu với các đơn vị có liên quan ngày 16/11/2021;

Trường cho phép sinh viên sử dụng kết quả bài thi ngoại ngữ quốc tế được tổ chức theo hình thức trực tuyến: IELTS Indicator do British Council hoặc IDP Australia tổ chức và TOEFL iBT Home Edition do ETS tổ chức để: Xét đạt chuẩn quá trình; đạt chuẩn ngoại ngữ xét tốt nghiệp trình độ đại học; miễn các môn học tiếng Anh trong tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội cho sinh viên,.

Thang điểm căn cứ theo Quy định đào tạo ngoại ngữ đối với hệ đại học chính quy của Trường Đại học CNTT ban hành theo quyết định số 547/QĐ-ĐHCNTT ngày 30/8/2019.

Thời điểm thực hiện: Từ ngày ra thông báo này cho đến khi có thông báo mới.