01 Hàn Thuyên

KP6, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM

ce@uit.edu.vn

Hoạt động giờ hành chính

Thứ 2 - 6: 07g30 - 16g30

Trực online 24/7

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP HỌC KỲ 2 (2022-2023) HỆ CHÍNH QUY ĐẠI TRÀ VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

Thông báo Kế hoạch/ mốc thời gian cụ thể để SV khoa KTMT thực hiện học phần Thực tập doanh nghiệp HK2 (2022-2023)

Chia sẻ:

  • Quy trình  Biểu mẫu Thực tập

Xem chi tiết tại: https://fce.uit.edu.vn/bieu-mau/

  • Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập

Sv xem tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xj4kIuFIxKLnWsMflooK8cEX7LurXsXr/edit#gid=591154568

  • Kế hoạch Chi tiết

Các mốc thời gian cho môn học thực tập doanh nghiệp (TTDN) dự kiến như bảng sau: